Programma Waterschapsverkiezingen 2019

Programma QUEER

Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019 Amstel, Gooi en Vecht

Herstel democratie.

 

QUEER wil het herstel van de democratie.

In het waterschap Amstel, Gooi en Vecht worden zeven van de dertig stemgerechtigde bestuurders aangewezen en benoemd door belangenorganisaties in plaats van gekozen te worden door burgers in vrije verkiezingen. Dit bemoeilijkt het nemen van besluiten die tegen de belangen van deze belangenorganisaties ingaan. QUEER wil een aanpassing van artikel 13 van de Waterschapswet zodat alle leden van het waterschap democratisch verkozen worden.

 

Verbeteren kwaliteit van bestuur.

 

Het beheren van het water is een complexe zaak. De zorg voor de waterkering, de zorg voor de hoeveelheid water, de zorg voor de kwaliteit van het water. Vaak moet er nauw samengewerkt worden met de gemeente, de provincie en het Rijk en rekening gehouden worden met Europese regelgeving. Om deze taken goed te vervullen hebben bestuurders hulpmiddelen nodig.

QUEER wil een wetenschappelijk verantwoord en inzichtelijk computermodel, een soort  SimCity, laten ontwikkelen, dat als input heeft een kaart van het waterschap, real-time metingen van relevante gegevens van het waterschap, weersvoorspelling in Europa. In dit model worden de consequenties van beslissingen door het bestuur van het waterschap doorgerekend.

QUEER wil dat fracties in het algemeen bestuur ondersteund worden door een fractiemedewerker en dat er een ruim budget moet zijn voor studiemateriaal.

Voor het contact met de burger en het voorbereiden van de vergaderingen komt er een griffie.

Ter controle van het bestuur is er een krachtige rekenkamer nodig.

De opgedane kennis wordt belangeloos gedeeld met overheden in binnenland en buitenland.

Goed advies ook vertalen naar beleid.

In 2014 kwam het OECD [De Organisation for Economic Cooperation and Development  is een samenwerkingsverband van 36 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren.] met een rapport Water Governance in the Netherlands : Fit for the future? ISBN 978-92-64-20894-0 waarvan de toenmalige minister zegt:

The Netherlands clearly has an excellent reputation in water management, flood safety and land reclamation, building on eight centuries of knowledge and experience. But rather than leaning on history, we are a nation that looks to the future. Prevention is at the heart of our water policy, and our thorough approach has paid off. Our knowledge is much in demand. At international level, our Delta programme has put us at the forefront of preventive water management.

This useful report shares both the unique Dutch relationship with water as well as our broad experience. Its findings fill me with pride. Dutch water policy has contributed significantly to our country’s economic development, by creating enabling conditions for the Randstad conurbation, for Rotterdam as Europe’s largest seaport, for intensive agriculture and a world- class water industry. The OECD is surprised, and rightly so, that so few Dutch people are aware of this. At the same time, the report presents us with a number of issues that need to be addressed. And this is where its main value lies: in encouraging to continue working on further improvements.

In just one year, the OECD has produced a valuable report containing sound recommendations. The onus is now on me – and all my partners in water management – to elaborate on these recommendations.

 

Melanie Schultz van Haegen

Minister of Infrastructure and the Environment

 

QUEER vindt het een goed rapport en wil dat het waterschap Amstel, Gooi en Vecht deze aanbevelingen omzet in beleid of uitlegt waarom dat niet gebeurt.

 

De vervuiler betaalt.

 

QUEER wil werken aan een systeem dat de vervuilers van het water (schepen, boeren, bedrijven) de rekening krijgen voor hun bijdrage aan de vervuiling en dat de bebouwde omgeving de extra kosten betaalt die het waterschap moet nemen om de gevolgen van die bebouwing op te vangen. Aan het gebruik van grondwater en slootwater komt een prijskaartje te hangen. Maar dit is nog toekomstmuziek.

 

Het zuiveren van afvalwater.

 

Het zuiveren van afvalwater is een kerntaak van het waterschap. Het waterschap moet deze zelf uitvoeren en niet uitbesteden of aan de markt overlaten. Het water moet schoongemaakt worden en gezuiverd worden van medicijnresten en drugs. Hiertoe dient geëxperimenteerd te worden met zogenaamde vierde trap. De waterkwaliteit van de Amstel dient zodanig te zijn dat je erin kunt zwemmen zonder gevaar voor eigen leven.

 

Klimaatveranderingen.

 

Het waterschap moet rekening houden met de gevolgen van een eventuele verandering van het klimaat.

QUEER wil dat in het IJsselmeer, de Noordzee en in het eigen waterschap buffers worden aangelegd met zoet water die in tijden van aanhoudende droogte gebruikt kunnen worden. Dit voorkomt dat het waterpeil zakt onder het gewenste minimumniveau. “Amsterdam die grote stad, die is gebouwd op palen”. En die palen kunnen gaan rotten als andere belangen het water opsnoepen, waardoor bij een periode van aanhoudende droogte het waterpeil te sterk daalt.

Bij extreme regenval of andere oorzaken van aanvoer van water moet het overtollige water snel afgevoerd kunnen worden.  Tussentijdse berging moet worden aangelegd. Een extra rioolsysteem voor het transport van regenwater kan nodig zijn. De kosten hiervoor dient het waterschap voor een belangrijk deel te dragen. Ook dit moet in overleg met andere overheden.

Het accepteren van wateroverlast is onverstandig in een situatie van klimaatverandering daar deze wateroverlast in de jaren daarop alleen maar toeneemt.

Versneld afbetalen van investeringen is wenselijk. QUEER wil de schuldpositie van het waterschap (momenteel is 90% gefinancierd met geleend geld) op termijn (in twaalf jaar) terugbrengen naar 30%.

 

Veiligheid.

 

Amsterdam is een aantrekkelijke locatie voor terroristen om onder water te zetten. Terwijl opsporing en vervolging een zaak is van politie, justitie en het leger heeft het waterschap een taak in preventie en vermindering van de effecten van een aanslag door het kanaliseren en wegpompen van het water.

De muskusrat en de Japanse duizendschoon bedreigen onze dijken. Deze planten en dieren moeten op alle mogelijke manieren uitgeroeid worden.

 

Watertekort.

 

In geval van een dreigend langdurig watertekort worden landelijke maatregelen getroffen. QUEER is voor het behoud van een minimumwaterpeil en voor het instellen van zoetwatereilanden in het IJsselmeer en de Noordzee. QUEER is voor het verhogen van dijken om meer capaciteit te krijgen. Boeren en bedrijven moeten een eigen watervoorraad opbouwen of komen anders droog te staan. Voor de burger kan een sproeiverbod ingesteld worden. Het gebruik van regentonnen wordt gestimuleerd. Natuurgebieden krijgen voorrang op de agrarische sector bij een watertekort, mits ook zij waterbuffers hebben aangelegd.

 

Overschot aan water.

 

Een overschot aan water moet snel weggepompt kunnen worden. De infrastructuur moet hiervoor gebouwd worden. Kosten die gemaakt worden doordat gebouwde omgeving hierbij belemmerend werkt moeten doorberekend worden.

 

CO2 Neutraal en duurzaam.

 

QUEER wil meewerken aan het CO2 neutraal maken van het waterschap door te investeren in windmolens en kernenergie op basis van een thoriumkerncentrale. Investeringen worden betaald door een verhoging van de belasting, winsten worden teruggegeven aan de burger.

Bij aanbesteding van projecten is duurzaamheid een belangrijke factor maar geen allesoverheersende voorwaarde.

 

Handhaving

 

Bij handhaving is het beter om de pakkans te vergroten dan de boete te verhogen.

 

 

 Recreatie.

 

Water is mooi. Langs beekjes en rivieren komen voor het publiek toegankelijke wandel- en fietspaden die leiden langs watervalletjes en veel kunstobjecten of kunstprojecten. Op de route komen gender neutrale toiletten (ouderwetse wc’s) en gratis drinkwater. In de winter komt er de mogelijkheid om te schaatsen op natuurijs. In de zomer kan er zonder gevaar voor eigen leven gezwommen worden. Naaktrecreatie is toegestaan en voor een vriendelijke diversiteit aan planten en dieren wordt gezorgd. De scheepvaart komt op het tweede plan. Voor de scheepvaart komen routes die vrijgehouden worden en van voldoende water voorzien worden maar extra vaartijd kosten. Ook hier is overleg met de provincie nodig.

 

Voor niets gaat de zon op.

 

QUEER wil naar de volgende belastingtarieven toe. Dit in afwachting van de uitkomsten van studie die duidelijker maken wie de kosten van het waterschap veroorzaken.

 

Watersysteemheffing ingezetenen € 125,= per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd 0,02 % van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd € 200,= per hectare
Watersysteemheffing wegen € 200,= per hectare
Watersysteemheffing natuurterreinen € 200,= per hectare
Zuiveringsheffing € 75,= per vervuilingseenheid
Verontreinigingsheffing € 300,= per vervuilingseenheid

 

Een eenpersoonshuishouden betaalt 1 vervuilingseenheid.

Een tweepersoonshuishouden betaalt 2 vervuilingseenheden.

Een huishouden van drie of meer personen betaalt 3 vervuilingseenheden.

Korting voor minima is bespreekbaar.

 

Einde verkiezingsprogramma QUEER.