Financiële onderbouwing Amsterdam

Verkiezingsprogramma Politieke partij QUEER

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 Amsterdam

Alternatieve begroting voor 2018

Programma Dienstverlening en informatie

2.222.222 euro erbij.

500.000 euro extra voor het goed toegankelijk maken van de opgeslagen documenten van de gemeente.

1.000.000 euro extra voor het maken van voorlichtingsfilmpjes en documentaires die de burger wegwijs maken in het reilen en zeilen van de gemeente.

700.000 euro extra voor onderzoek en advies.

Programma Openbare orde en veiligheid

7.777.777 euro erbij.

50.000 euro extra voor burgers die de overheid kritisch volgen.

Terughoudendheid bij het gebruik van dwang bij het handhaven van morele normen zoals zondagsrust.

Verruiming van het vergunningen beleid voor niet commerciële organisaties op het gebied van prostitutie en horeca.

500.000 euro extra voor een wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van het niet meer strafbaar stellen van de handel in en het gebruik van verdovende middelen.

4.000.000 euro extra voor wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden om computerprogramma’s in te zetten bij het beschermen van de privacy van de burger. De privacy van iemand komt in gevaar als er ongewenste beslissingen worden genomen op grond van verzamelde gegevens. Voor dat het zover is moeten echter eerst de gegevens tot informatie verwerkt worden en informatie omgezet worden in beslissingen. Hierbij kunnen computerprogramma’s helpen door bepaalde bewerking op dat niet toe te staan tenzij er een dringende reden is.

Dit geeft wat meer mogelijkheden om de privacy te beschermen dan het simpelweg vernietigen van gegevens na een bepaalde tijd.

500.000 euro extra voor het geschikt maken van buurthuizen voor niet commerciële feesten tot diep in de nacht.

50.000 euro extra voor het geschikt maken van naaktrecreatie in Amsterdamse parken.

100.000 euro extra voor de jeugdveiligheid.

50.000 extra voor een snellere reactietijd op 112 alarm oproepen.

Programma Verkeer en openbare ruimte

50.000.000 eraf.

1.000.000 euro extra voor fietsparkeren.

De kosten van een bewonersvergunning voor het parkeren van een auto in een vaste verhouding brengen met de prijs voor betaald parkeren in dezelfde buurt.

Ontschotten van de parkeergelden

Ophouden met het bouwen van parkeergarages onder gelijktijdige weghaling van parkeerplekken op straat. Dit is geld in de sloot gooien. De Willibrordusgarage gaat plek bieden aan ruim 200 auto’s en kost alleen al aan stichtingskosten 25.000.000 euro. Dat is ruim 100.000 euro per plek.

Bovengronds komt dan 10 vierkante meter vrij. Dit geld kan je beter besteden.

Het geld van het Stedelijk mobiliteitsfonds / Tijdelijk parkeerfonds (58,400.000 euro) anders aanwenden.

Afstoten van parkeergarages die in handen van de gemeente zijn.

Bij groot onderhoud van de straat herprofilering van verloren gegane parkeerplaatsen.

Geen subsidie voor vergunninghouders die in de garage parkeren.

Programma Werk, inkomen en participatie

10.000.000 eraf.

Er is geen werk voor iedereen. Het wordt tijd om eens op te houden met het begeleiden van mensen van 50 jaar en ouder naar een vaste betaalde baan. De strenge controle op de sollicitatieplicht voor mensen in de bijstand moet teruggebracht worden van twaalf tot drie maanden per jaar. Een mens heeft recht op een waardig bestaan ook als je op de arbeidsmarkt overbodig bent geworden.

20% bezuinigen op “het naar werk begeleiden” (20% van 72.000.000 = 14.400.000).

4.400.000 euro extra voor het ontwerpen van vrij toegankelijk lesmateriaal op dvd’s en downloadbare syllabi, en voor het geven van cursussen die de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen en die door bijstandsgerechtigden uitsluitend op basis van vrijwilligheid gevolgd kunnen worden.

Programma Onderwijs, jeugd en diversiteit

9.999.999 euro erbij.

De menselijke maat herstellen, geen grote fusies in het onderwijs.

5.000.000 euro extra voor frisse lucht in opgeknapte scholen.

1.000.000 euro extra voor bijscholing onderwijsgevenden.

500.000 euro extra voor verbetering van de sociale acceptatie van queers in het onderwijs.

4.000.000 euro extra voor buitenschools kunstonderwijs.

Programma Welzijn, zorg en sport

8.888.888 euro erbij.

400.000 euro extra voor gezondheidsbevordering.

2.000.000 euro extra voor de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)

1.000.000 euro extra voor vrijwilligerswerk en mantelzorg.

400.000 euro extra voor geslachtsziektebestrijding en -preventie.

100.000 euro extra voor Openbare badhuizen voor dak- en thuislozen.

3.000.000 euro extra voor weerbaarheidscursussen ongewenst huiselijk geweld.

50.000 euro extra voor empowerment cursussen meiden.

50.000 euro extra voor empowerment cursussen jongens.

100.000 euro extra voor empowerment cursussen queers.

600.000 euro extra voor buurthuizen.

Programma Economie en cultuur

10.000.000 euro erbij.

4.000.000 euro extra voor eigentijdse dans.

1.000.000 euro extra voor eigentijds toneel.

50.000 euro extra voor eigentijdse mime.

1.000.000 euro extra voor muziek op straat zonder bedelarij.

1.000.000 euro extra voor niet commerciële galeries.

100.000 euro extra voor het Veemtheater.

100.000 euro extra voor de Dansmakers.

100.000 euro extra voor het Amsterdam Museum.

1.000.000 euro extra voor huisvesting artists-in-resident-programma’s.

1.000.000 euro extra voor het stapsgewijs invoeren van de fair-practice-code voor kunstenaars.

Programma Duurzaamheid en water

1.111.111 erbij.

500.000 euro extra voor ophalen grof vuil.

500.000 euro extra voor het verwijderen van grof vuil uit het water.

Programma Stedelijke ontwikkeling en wonen.

3.333.333 erbij.

Bij nieuwbouwprojecten de eis van het bouwen van sociale woningen terugbrengen van 30% naar 20%.

1.000.000 euro extra voor het stimuleren van de bouw van kostendekkende “studentenwoningen” voor alleenstaanden voor tijdelijke huur (maximaal vijf jaar).

2.000.000 voor een spijtoptantenregeling voor mensen die zijn gaan samenwonen.

Programma Bestuur en ondersteuning

5.555.555 erbij.

4.500.000 euro extra voor het verbeteren van de kwaliteit van de raadbeslissingen door een betere fractieondersteuning.

Frictiekosten

10.000.000 erbij.

Het invoeren van nieuw beleid gaan niet zonder frictiekosten. Hiervoor wordt 10.000.000 euro gereserveerd.