Standpunten Kieskompas Amsterdam

Standpunten QUEER Gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam

Er moeten meer sociale huurwoningen worden gebouwd in Amsterdam. 

Mee eens
Bij nieuwbouwprojecten dient de norm op 20% van de woningen te staan. Er zijn meer huurwoningen nodig in de sector van 800 tot 1200 euro. Ook voor studenten en artists-in-residence zijn tijdelijke huurwoningen nodig.

De grond onder woningen moet eigendom van de bewoner worden (afschaffen erfpacht), ook al loopt de gemeente hierdoor inkomsten mis.

Helemaal niet mee eens
Erfpacht is het tafelzilver van Amsterdam. Over de tarieven kan worden gepraat maar het systeem van erfpacht hoort bij Amsterdam.

Amsterdammers moeten voorrang krijgen op de Amsterdamse woningmarkt. 

Mee eens
Als het gaat om een verhuizing waarbij een lege woning in Amsterdam wordt achtergelaten.

De gemeente Amsterdam moet meebetalen aan de bouw van studentenwoningen. 

Mee eens
Er zijn veel meer studentenwoningen nodig. Amsterdam moet dit vooral faciliteren en kan haar financiële bijdrage uit de huur terugkrijgen.

Amsterdamse straten en monumenten mogen geen naam hebben die herinnert aan het koloniale verleden. 

Helemaal mee oneens
Het verleden is het verleden ook al zijn daar vreselijke dingen gebeurd.

Om te zorgen dat de werknemers van de gemeente een betere afspiegeling van de samenleving vormen, moet de gemeente meer mensen aannemen met een andere etnische achtergrond. 

Neutraal
Als er opgehouden wordt met discrimineren dan trekt het op den duur vanzelf bij. Wel kan je bij het selecteren van de brieven een positief discriminatiebeleid voeren. Maar bij het aannemen van het personeel gaat de beste voor.

Om radicalisering te voorkomen, moet de gemeente besturen van religieuze instellingen strenger controleren. 

Niet mee eens
Houd kerk en staat gescheiden.

De gemeente mag maatschappelijke activiteiten van religieuze organisaties subsidiëren. 

Mee eens
De gesubsidieerde activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn en zonder religieuze propaganda.

Agenten mogen een hoofddoek dragen als ze aan het werk zijn. 

Niet mee eens
Hoofddoek als religieuze verplichting bij de politie is niet acceptabel.

Subsidies op kunst en cultuur moeten worden verminderd, zodat de belastingen kunnen worden verlaagd. 

Helemaal niet mee eens
De bezuinigingen op kunst en cultuur moeten worden teruggedraaid. Er dient veel meer geld beschikbaar te komen voor eigentijdse kunstuitingen.

De gemeente moet extra geld investeren in meer ruimtes voor kunstenaars. 

Helemaal mee eens
Het zou fijn zijn als de huisvesting en werkplekken van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars geregeld zou zijn.

Om sociale voorzieningen in stand te houden mag de OZB (de belasting op huisbezit) worden verhoogd. 

Mee eens
Ook andere bronnen kunnen hiervoor gebruikt worden.

De gemeente mag geld uitgeven om buitenlandse bedrijven naar Amsterdam te halen. 

Mee eens
Mits ze belasting betalen en hun eigen broek kunnen ophouden en zonder subsidie draaien.

Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn, ook ‘s nachts. 

Mee eens
Mits er geen overlast is.

Om meer banen te creëren mag Schiphol uitbreiden, ook al leidt dat tot meer overlast. 

Niet mee eens
Vliegbewegingen naar Schiphol verminderen door prijsvechters onder de luchtvaartmaatschappijen naar minder bevolkte gebieden te verwijzen.

Het toerisme moet worden teruggedrongen, ook al gaan daardoor banen verloren. 

Niet mee eens
Toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor de stad.

De bouw van hotels moet worden gestopt, ook als de gemeente daarvoor een schadevergoeding moet betalen. 

Niet mee eens
De schadevergoedingen kunnen hoog oplopen.

Ouders mogen zelf bepalen naar welke school hun kind gaat, ook al leidt dat tot zwarte en witte scholen .

Helemaal mee eens
Bij scholen gaat het niet om wit of zwart maar om een gelijk niveau van de leerlingen in een klas.

Alle Amsterdamse scholen moeten worden verplicht les te geven over homoseksualiteit (LHBTI). 

Helemaal mee eens
Dit kweekt begrip voor elkaar. Dit voorkomt agressie.

De gemeente moet meer geld uittrekken voor buurthuizen, in plaats van voor een harde aanpak van hangjongeren. 

Mee eens
Mits de activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn. Buurthuizen zorgen voor sociale samenhang.

Voor milieumaatregelen mogen de lokale lasten stijgen. 

Oneens

Ook bij het milieu moet je op de kosten blijven letten. Het is geen open-end regeling.

Bij nieuwbouwprojecten in de stad mag geen groen verdwijnen. 

Niet mee eens
Bouwen van huizen is belangrijk, daar moet soms iets anders voor wijken.

Inwoners die meer restafval aanbieden, moeten ook meer betalen. 

Niet mee eens
Er is een goed functionerend systeem van lastenverdeling.

Afval moet beter gescheiden worden, ook al gaat hierdoor de afvalstoffenheffing omhoog. 

Oneens

Ook bij het milieu moet je op de kosten blijven letten. Het is geen open-end regeling.

 

Er moeten meer evenementen in Amsterdam komen, ook als dat tot overlast zou kunnen leiden. 

Helemaal mee eens
Amsterdam moet weer een bruisende stad worden voor kunst en cultuur.

Amsterdam moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren aan de samenleving. 

Niet mee eens
Bijstand moet zonder tegenprestatie gegeven kunnen worden. Vrijwilligerswerk op basis van vrijwilligheid.

De gemeente moet schulden van inwoners tijdelijk kunnen overnemen om boetes te voorkomen.

Mee eens
Dit kan een interessant experiment worden, maar moet goed geworden geëvalueerd.

De gemeente mag de bijdrage van het Rijk voor de jeugdzorg met eigen geld aanvullen. 

Mee eens
Als het misgaat met de jeugdzorg zitten wij met de gebakken peren.

Amsterdam mag meer statushouders opvangen dan door het Rijk is opgelegd.

Oneens
Het zal misschien wel mogen, maar de opvang in de stad is beperkt, we moeten gewoon ons deel hebben, niet meer en niet minder.

Er moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dat ten koste van de privacy.

Mee eens
Vrouwen, zowel bio-vrouwen als transvrouwen, moeten veilig zijn op straat en in staat zijn in bedreigende situaties de dichtstbijzijnde camera in te schakelen, zodat bij agressie de pakkans verbeterd wordt.

Personen uit sociale groepen waarvan de politie denkt dat ze voor meer problemen zorgen, mogen vaker preventief gefouilleerd worden.

Helemaal niet mee eens
Preventief fouilleren is vernederend en niet effectief.

Om mensen op te sporen die vrouwen intimideren op straat, mogen ‘lokvrouwen’ worden ingezet.

Helemaal niet mee eens.
Dit past niet binnen ons rechtssysteem.

De gemeente moet extra geld uittrekken voor de beveiliging van religieuze gebouwen. 

Mee eens
Helaas is dat soms noodzakelijk.

Om mensen met radicale ideeën op te sporen, mag de gemeente gegevens van inwoners verzamelen en aan elkaar koppelen.

Helemaal niet mee eens
De bescherming van de privacy is belangrijker dan het opsporen van mensen met ideeën.

Om strenger te kunnen optreden moeten buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) worden uitgerust met een wapenstok .

Niet mee eens
Geweld is een taak van de politie niet van de boa’s.

Auto’s moeten zoveel mogelijk uit het centrum van Amsterdam worden geweerd. 

Oneens
Stoppen met het bouwen van dure parkeergarages, maar geen parkeerplaatsen weghalen. Bewoners van het centrum hebben ook hun auto nodig. Met mensen met een handicap of die slecht ter been zijn moet ook rekening gehouden worden.

Trams en metro’s moeten ‘s nachts gaan rijden, ook als de gemeente daaraan moet meebetalen. 

Mee eens
Openbaar vervoer moet aansluiten bij de gebruiker.

Betaald parkeren moet in de hele stad worden ingevoerd, ook in woonwijken. 

Niet mee eens
Betaald parkeren in wijken waarin schaarste is.

Om te zorgen dat meer mensen van het openbaar vervoer gebruik gaan maken, moeten de parkeertarieven worden verhoogd. 

Niet mee eens
Om mensen in het openbaar vervoer te krijgen moet de kwaliteit van het openbaar-vervoer-systeem verbeterd worden.

De gemeente moet meebetalen aan meer oplaadpalen voor elektrische auto’s. 

Niet mee eens
Wel kan het gefaciliteerd worden.