Verkiezingsprogramma Amsterdam

Amsterdam wordt weer een bruisende stad vol kunst en cultuur.

Alle Amsterdammers krijgen jaarlijks een kaartje om een museum van keuze in de stad goedkoop te bezoeken.

Kunst inspireert, prikkelt, is soms lastig, verwondert, en kan ongemakkelijk zijn. Kunst kan prachtig zijn, maakt gelukkig of juist ongerust, zet aan het denken. Voor Amsterdam, de stad van kunst, handel en wetenschap, is het essentieel.

Belangrijk bij het verstrekken van kunstsubsidies is in hoeverre instellingen kunst en cultuur aanbieden. Initiatieven waar mensen goedkoop met kunst in aanraking kunnen komen zijn belangrijk. Experimenten met toneel, mime en dans worden extra ondersteund. Voor gastregisseurs en voor gastspelers is betaalbare tijdelijke huisvesting beschikbaar. Er komt fors extra geld voor kunstvormen zoals toneel, mime en dans. Bevorderen van het terugdraaien van de landelijke bezuinigingen op kunst en cultuur.

De beste stadspromotie is een bloeiend cultureel leven. Het geld dat is gereserveerd voor ‘citymarketing’ – de promotie van de stad – wordt voortaan voor de helft ingezet voor Amsterdamse kunst en cultuur.

Deeltijdbeheer kleine theaters in de provincie om serie theatervoorstellingen mogelijk te maken.

Fors investeren (vijf miljoen structureel erbij) in experimentele dans en experimenteel theater.

Theatervoorstellingen ook s’middags programmeren.

Openluchttheater bouwen in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

 In Amsterdam mogen mensen zichzelf zijn.

Acceptatie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (HLBT’s) wordt vergroot en geweld tegen seksuele minderheidsgroepen wordt bestreden. Aan de problemen van HLBT’s van allochtone afkomst wordt bijzondere aandacht besteed. Op alle Amsterdamse middelbare scholen wordt voorlichting gegeven over homoseksualiteit en andere seksuele voorkeuren.

Acceptatie van verschillende beleving van gender en seksualiteit.

Door het actief faciliteren en promoten van evenementen voor LHBT’s (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) en het versterken van de sociale acceptatie van LHBT’s bevorderen we een positief klimaat voor LHBT-bewoners en -bezoekers.

We zetten stevig in op het voorkomen en veroordelen van geweld en discriminatie van LHBT’s.

Vermindering woningnood door nieuwe huizen te bouwen.

Nieuwbouw huurwoningen gericht op het midden segment.

Renovatie van woningen en het verbeteren van buurtvoorzieningen verdienen de voorkeur boven sloop. Waar toch huizen moeten worden gesloopt, moeten bewoners terugkeergarantie voor een gelijkwaardige woning krijgen.

Directe aanpassing van de grondprijzen naar een realistisch niveau.

Door het enorme tekort aan kamers zijn veel jongeren de dupe van huisjesmelkers. De gemeente moet daarom serieus werk maken van het bijbouwen van betaalbare studenten- en jongerenhuisvesting.

Erfpacht jaarlijks aanpassen aan inflatie en waardestijging grond.

Geef mensen die feitelijk in Amsterdam wonen maar niet als zodanig geregistreerd zijn een mogelijkheid om zich administratief zonder vermelding van adres in te schrijven.

Het gat tussen sociale huur en vrije-sectorhuur is veel te groot. Amsterdam moet investeren in de bouw van woningen met huren tussen 800 en 1200 euro voor die middengroep. Het rijk zou ervoor moeten zorgen dat ook middeldure huurwoningen in Amsterdam onder de huurprijsbescherming vallen.

Het puntenstelsel voor huurwoningen moet worden verruimd en gaat gelden voor huizen met een huur tot 1200 euro. Hierdoor krijgen ook de middeninkomens huurbescherming.

Huizen bouwen met goed openbaar vervoer naar de binnenstad.

Meer woonruimte voor studenten en expats.

Long stay woningbouwverenigingen voor het huren van tijdelijke woonruimte tegen betaalbare prijzen voor kunstenaars.

Nauwe samenwerking met de provincie voor het bouwen van voldoende nieuwe huizen in andere gemeenten met een snelle openbaar vervoersverbinding met Amsterdam om de woningnood die er sinds de tweede wereldoorlog is effectief aan te pakken.

 Een menswaardig bestaan voor iedereen.

De gemeente moet er voor zorgen dat er voldoende thuiszorg is voor al die mensen die straks niet meer in een verzorgingshuis terecht kunnen.

De opvang in zelfbeheer van daklozen en gezinnen die hun huis zijn uitgezet, wordt uitgebreid.

Steun voedselbanken en tweedehands winkels.

De Stadsbank van Lening verstrekt al tijden leningen aan Amsterdammers die daar goederen als onderpand voor geven. Daarmee maakt het voor Amsterdammers mogelijk om een onverwachte financiële tegenvaller aan te kunnen, dan wel een kleine, maar belangrijke investering te kunnen doen. Commerciële financiële dienstverlening voorziet in een behoefte, maar kent soms drempels in de zin van prijs of discriminatie. De overheid kan kijken of er voor de groep mensen die daardoor uitgesloten worden toch een soortgelijke voorziening kan komen die kostendekkend is.

Niet iedereen heeft een eigen inkomen. Er is gewoon geen werk voor iedereen. Het is geen kerntaak om mensen zonder werk naar een baan te begeleiden als die er niet is. Stoppen met (de strenge controle op) zinloos solliciteren. Maximaal een half jaar sollicitatieplicht per jaar.

Het is belangrijk dat de schuldhulpverlening toegankelijk is, ook voor mensen met relatief kleine schulden. Om bij betalingsonmacht kosten te voorkomen komt er per cliënt één deurwaarderskantoor die als enige de bevoegdheid heeft om per cliënt en dus niet per vordering extra kosten in rekening te brengen.

In openbare gelegenheden en cafés de dames-wc toegankelijk maken voor personen die zich als dame profileren en het herentoilet toegankelijk maken voor personen die zich als heer profileren door middel van een stickertje op de deur.

Respect voor de seksuele geaardheid van mensen in scholen, ziekenhuizen, gevangenissen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Wilsbeschikking dienaangaande per notariële akte mogelijk maken.

Zorg dat overbodig voedsel dat normaal gesproken door de grote supermarkten wordt vernietigd naar de voedselbank gaat. In elke wijk een soepkeuken waarbij tegen ingrediëntenprijs een kop soep afgehaald kan worden.

Zelforganisatie van groepen mensen stimuleren.

Buurthuizen. We zorgen voor voldoende ontmoetingsplekken in buurten en stimuleren dat verschillende bevolkingsgroepen elkaar hier kunnen tegenkomen en hun eigen invulling kunnen geven: jong en oud, autochtoon en allochtoon, hetero of queer.

Het invoeren van stadsdorpen of andere lokale buurtinitiatieven die vrij toegankelijk zijn voor buurtbewoners wordt ondersteund.

In samenspraak met de winkelstraatmanagers worden ondernemers geholpen hun straten schoon, heel en veilig te houden.

Herinvoering Gemeentegiro voor mensen die hun geld niet op een commerciële bank willen zetten.

We willen minder betuttelend jongerenwerk en investeren in vrij toegankelijke jongerencentra. Er wordt ingezet op het bieden van een plek aan jongeren waar zij hun vrije tijd kunnen besteden.

Zelfstandige wijkverpleging in de buurt.

Bescherming privacy op en buiten het internet.

Het is belangrijk dat je in de openbare ruimte je kan verplaatsen zonder angst voor geweld en zonder aantasting van je privacy. Op personen teruggevoerde camerabeelden mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Gebruik van camerabeelden in de openbare ruimte ter opsporing van overtredingen is niet toegestaan.

Privacy door de geheimhouding van de computer.

Vrij draadloos internet (smalle band) voor iedereen in Amsterdam.

Personen zijn geen handelswaar en persoonsgegevens ook niet. Handel in persoonsgegevens wordt strafbaar. Vertrouwelijke gegevens dienen goed beschermd opgeslagen te worden.

Computersystemen die vertrouwelijke persoonsgegevens opslaan dienen privacy en security by design te hebben. Bij grote bestanden dient er desgewenst inzage gegeven worden in het denkmodel wat aan het programma ten gronde ligt waarmee de gegevens tot de informatie verwerkt wordt en inzage in het denkmodel op grond waarvan deze informatie tot de beslissing leidt die genomen wordt.

Bouw een sociaal netwerk à la facebook waarbij het briefgeheim gewaarborgd wordt.

Onderwijs in schone gebouwen en docenten met vakkennis.

Scholen upgraden van onderhoudsniveau sober (het huidige niveau), naar heel en veilig. Schoolgebouwen worden intensief gebruikt. Daarom is het van belang dat schoolgebouwen goed op orde zijn en voldoende frisse lucht hebben.

Afschaffen postcodebeleid.

“Ambachtsschool” in ere herstellen.

Er komen niet meer schaalvergrotingen en bestuurlijke fusies van scholen in Amsterdam. Terug naar de menselijke maat van maximaal aantal leerlingen per school.

Afbouw van op religieuze grondslag gebaseerde organisaties in het onderwijs.

Er komt een zinvol alternatief voor inburgering. Alle Amsterdammers die daar behoefte aan hebben moeten zich kunnen ontwikkelen via een laagdrempelig aanbod van downloadbare taalcursussen of dvd’s. Scholen upgraden van onderhoudsniveau sober naar heel en veilig.

Streven naar klassen met leerlingen met een zelfde ingangsniveau.

Toegangstoets invoeren.

Universiteit en hogeschool gescheiden houden.

Vakbekwame en bevoegde docenten voor de klas.

Voor scholieren die de schoolbanken zat zijn en afhaken komen er vouchers om de opleiding later weer op te pakken.

Verbeteren kwaliteit politieke beslissingen.

Aanbesteding. Als de gemeente een taak, concessie of opdracht wettelijk niet hoeft aan te besteden, moet zij de vrijheid hebben dat dan ook niet doen.

Achterstalling onderhoud aan grachten wordt aangepakt.

Ruime mogelijkheid voor kwalitatieve fractieondersteuning.

Begrotingsdiscipline: het indienen van een sluitende begroting.

Grip krijgen op externe inhuur van dure managers door de gemeente. Voldoende hogere schalen in de ambtenaren salarissen invoeren om goede eigen mensen aan te trekken en te behouden.

De overheid moet door de politiek gestuurd kunnen worden, dat betekent dat zij wendbaar moet zijn.

Plannen maken voor de evacuatie van Amsterdam bij een overstromingsgevaar door een terroristische aanslag of door klimaatverschuivingen.

Stemmen tellen op stembureaus op partijniveau met de hand en op detailniveau met de computer.

Verminder de ingewikkeldheid van de overheidsregelingen door grotere discretionaire bevoegdheid aan professionals toe te staan zonder op detailniveau rechtsgelijkheid te zoeken.

Goed (openbaar) vervoer.

Binnen de ring een maximum snelheid van 30 kilometer; snorfietsen en brommers op de rijbaan.

De gemeente zorgt voor een robuust, snel, comfortabel en fijnmazig netwerk van geasfalteerde fietspaden en fietsstraten. Er wordt veel meer gecontroleerd op snelheidsovertredingen van scooters en snorfietsen op de fietspaden.

De plannen voor ondergrondse autoparkeergarages worden afgeblazen.

De Willibrordgarage heeft een investeringsbudget van 25.000.000 euro en biedt plaats aan ruim 200 auto’s. De prijs van het weghalen van ‘blik op straat’ is dus zo’n 10.000 euro per gewonnen vierkante meter. Dat geld kan beter gebruikt worden. Stoppen met het bouwen van dure parkeergarages.

Vergunningshouders geen gesubsidieerde plek in parkeergarages geven.

Verkoop parkeergarages aan een aparte BV.

Betalen voor privégebruik van de openbare ruimte ook waar het gaat om parkeervergunningen. De hoogte van de parkeervergunning aanpassen aan het locale parkeertarief.

Effectieve snelheidsbegrenzers voor brommers en scooters en een geheugen voor de snelheid.

Er komen meer betaalbare openbare fietsenstallingen in de stad, vooral bij uitgaansgelegenheden.

Er komen meer goedkope P&R-voorzieningen langs de snelweg met een snelle bus rechtstreeks naar het centrum en eventueel een bagageservice.

Fietsenstallingsketen met abonnement bevorderen (het maakt niet uit in welke stalling je je fiets neer zet)

Frequent en betaalbaar openbaar vervoer.

Herprofilering parkeerplaatsen in plaats van dure parkeergarages.

Het gebruik van mobiele telefoons e.d. door weggebruikers terugdringen.

Het succesvolle ov-fietsproject moet verder worden uitgebreid met meer fietsen en standplaatsen.

Meer parkeervoorzieningen rondom de Ring.

Meer deelauto’s.

Meer parkeerplaatsen door herprofilering.

Schiphol: Prijsvechters verplaatsen naar een niet-stedelijk gebied.

Vermindering van het puritanisme in Amsterdam.

De stadsparken zijn voor iedereen. Open en vrij toegankelijke evenementen zijn welkom in onze parken.

Feestruimte voor buurtbewoners tegen niet-commerciële tarieven.

Mensen moeten uiting kunnen geven aan hun eigen vorm van seksuele geaardheid en genderidentiteit met inachtneming van zijn of haar verantwoordelijkheid tegenover medemens en samenleving.

Naaktrecreatie in Amsterdamse parken wordt toegestaan. Ook in je tuin en op je balcon mag je in je blootje zitten. Crossdressing in openbare ruimte of op de werkplek is toegestaan. Niet commerciële ontmoetingsplekken die gelegenheid geven tot onderlinge seks tussen volwassenen op basis van vrijwilligheid worden meldingsplichtig maar niet vergunningsplichtig.

Om de handel in drugs op straat en de daarbij behorende criminaliteit te voorkomen is het van belang dat coffeeshops hun open karakter behouden en dat ze verspreid zijn over de stad. Toeristen mogen gewoon coffeeshops blijven bezoeken. Afstand tot scholen is geen criterium.

Prostitutie hoort bij de grote stad. Werkomstandigheden van sekswerkers verbeteren. Niet hun werkplek afpakken. Ruimte scheppen voor niet commerciële seks.