Standpunten Zandvoort

Stelling Oneens Geen mening Eens
Duurzaamheid & Natuur
Zandvoort moet alles op alles zetten om de duurzaamste kustgemeente van Nederland te worden.    
Alle nieuwbouw in Zandvoort moet klimaatneutraal gebouwd worden.    
Alle nieuwbouw in Zandvoort moet van materiaal gebouwd worden dat gerecycled kan worden.    
De Natuurbruggen dienen opengesteld te worden voor de herten en voor recreatie (wandelen en fietsen).    
Er moet een langer hek komen om herten uit het dorp te houden.    
Er moet een duurzaamheidsambtenaar komen, die het beleid van de gemeente toetst.    
Vervuilende dieselauto’s moeten geweerd worden uit het dorp.    
Elektrisch rijden moet beloond worden d.m.v. korting op parkeertarieven.    
Sociale woningbouw moet voorzien worden van zonnepanelen.    
Toerisme      
VVV kantoor moet verhuizen naar een beter bereikbare plek.    
Er moeten nu concrete plannen gemaakt worden om de kans te vergroten om de Formule 1 naar Zandvoort te halen.     +
Er komen geen nieuwe jaarrond-strandtenten bij.    
Er mogen strandbungalows op het recreatie- en seizoenstrand gebouwd worden.    
Gemeente moet actief handhaven op overlast als gevolg van AirBNB toeristen in woonwijken.      

+

 

Het circuit beschikt over voldoende geluidsdagen, ook bij eventuele komst Formule 1.   o  
De gemeente moet afzien van de toeristenbelasting.    
Er moeten meer evenementen naar Zandvoort komen.     +
De komst van een jachthaven is een toegevoegde waarde voor Zandvoort.    
Jeugd      
Alle kinderen op de basisschool moeten zwemles krijgen.     +
Gemeente moet meer geld vrijmaken voor naschoolse kinderopvang.     +
Zandvoort moet een plek realiseren voor topsporters van olympische watersporten.     +
Gemeente moet meer geld investeren in kunst- en cultuurprojecten en lessen voor de jeugd.     +
Op Zandvoortse scholen moet meer informatie worden gegeven over seksuele minderheidsgroepen.     +
Horeca & MKB      
Om de leegstand van winkels in het centrum aan te pakken, moet de gemeente ondernemers een verhuisvergoeding betalen om ze te stimuleren naar het centrum te verhuizen.    
Er moet strenger gehandhaafd worden op geluidshinder en overlast van de horeca.    
Gemeente moet vuurwerk verbieden en een vuurwerkshow aanbieden bij oud en nieuw.    
Gemeente moet vuurwerk bij strandtenten verbieden.    
De gemeente moet soepeler horeca-vergunningen verlenen (terrasvergunningen, omgevingsvergunningen, etc.).     +
De tarieven voor leges en vergunningen moeten goedkoper.    
De gemeente moet strenger omgaan bij het verlenen van evenementen vergunningen.    
De sluitingstijden van cafés en discotheken moeten volledig vrij worden.     +
Dames en Heren toiletten in openbare gelegenheden en cafés toegankelijk maken voor mensen die zich in die hoedanigheid profileren.     +
Paviljoens op het Naaktstrand mogen geen kledingvoorschriften opleggen aan hun bezoekers.     +
Kunst & Cultuur      
De gemeente moet meer geld uitgeven aan kunst en cultuur.     +
Gebouw ‘De Krocht’ moet dringend gerenoveerd worden.     +
Alle culturele initiatieven dienen op een website en app overzichtelijk te worden gepubliceerd.     +
Alle inwoners van Zandvoort krijgen jaarlijks gratis een kaartje om een museum in de regio te bezoeken.     +
Bestuur      
De Gemeenteraad en het College van B&W moeten verplicht coproductie invoeren om inwoners actief mee te laten denken en te beslissen.    
Bij belangrijke beslissingen moet de gemeente de inwoners raadplegen via een referendum.    
Ambtelijke samenwerking met Haarlem is een goed plan.    
Welstandscommissie kan worden afgeschaft.    
OZB belasting moet omlaag.    
Bewoners hebben het recht taken van de gemeente over te nemen, als ze menen dit beter te kunnen doen.    
Iedere partij heeft recht op buitengewone raadsleden.     +
Wethouders worden geselecteerd op basis van expertise en deskundigheid ongeacht partijachtergrond.    
Er moet ruimte komen voor duo-raadslidmaatschap.     +
Een raadslid moet schriftelijk beloven zijn zetel op te geven als hij zijn fractie verlaat.    
Ambtelijke stukken moeten duidelijker geschreven worden met een beknopte conclusie aan het eind.    
Er moet meer grip komen op het door de gemeente inhuren van dure externe managers en bureaus.     +
Openbare Orde & Veiligheid      
De gemeente moet zich inzetten om meer bomen en groen te realiseren in het centrum.    
Hondenbelasting moet blijven.    
Er mogen geen parkeerplaatsen meer verdwijnen in het dorp.    
Parkeervergunning dienen digitaal te worden uitgegeven.     +
Winter parkeren moet verlengd worden.    
Zandvoort moet een eigen ambulance post krijgen.     +
Straten en pleinen moeten beter schoongemaakt worden.     +
Ongelijke bestrating moet bij melding of signalering binnen 48 uur worden hersteld.    
Gemeente moet de bluswaterputten behouden en onderhouden.     +
In het centrum moeten snelheid beperkende maatregelen genomen worden.    
Huisartsen en Apotheken moeten het gehele jaar door 24/7 beschikbaar zijn in Zandvoort.     +
Het onbetaald parkeren op de boulevards gedurende de wintermaanden moet weer ingevoerd worden.    
Sociaal & Wonen      
Wachttijd voor een betaalbare woning moet omlaag.     +
Werklozen met een uitkering moeten een tegenprestatie verrichten voor de gemeente.    
Gemeente moet zich hard maken voor het tijdig betalen van PGB’s.     +
Sportvelden met rubberkorrels moeten per direct vervangen worden.    
Gemeente moet actief handhaven op particuliere beveiligingscamera’s die gericht zijn op het huis en tuin van de buren.     +
De gemeente moet zich hard maken voor een snelle glasvezel internetverbinding.     +
Asielzoekers krijgen geen voorrang meer bij het toewijzen van sociale huurwoning.     +
Gemeente moet zich inzetten om het winkelcentrum Nieuw-Noord en omgeving op te knappen.    
Geen woningen meer onttrekken aan de woningmarkt door toeristenverhuur.    
Gezinnen met jonge kinderen verdienen extra (financiële) ondersteuning.    
Er moeten meer woningen in de vrije sector komen. (huur tussen 800 en 1200 euro).     +
Schuldhulpverlening moet ook opengesteld worden voor mensen met relatief kleine schulden.     +
Geen islam en asielzoekers in Zandvoort.    
Iedere wijk moet een informeel steunpunt/ontmoetingsplek krijgen, waar bewoners informeel hun problemen kenbaar kunnen maken.    
Gemeente moet zich hard maken voor het behouden van betaalbare sociale huurwoningen.     +
Sociale huurwoningen worden niet meer verkocht.    
Jonge Zandvoorters verdienen voorrang op de woningmarkt.     +
In het leeg te komen Raadhuis dienen startersappartementen te worden gebouwd.    
De gemeente moet subsidie ter beschikking stellen aan mensen die in een monumentaal of gemeentelijk monument wonen.    
Bereikbaarheid      
Er moet een ringweg om Haarlem komen om de bereikbaarheid naar Zandvoort te verbeteren.    
Zandvoort moet een tweede NS station krijgen in Noord.    
Er moet een speciale buslijn via Hoofddorp naar Schiphol komen.     +
Gemeente moet zich inzetten voor een extra verbindingsweg naar Nieuw-Noord.   o  
Er moet een fietspadverbinding komen tussen de Noord- en Zuidboulevard.   o  
Zandvoort moet blijven bijdragen aan bereikbaarheidsplan regio Haarlem.     +