verkiezingsprogramma Landelijk

Economische zaken en financiën

Investeringsprogramma om economie op gang te helpen, door onderhoud aan onder meer woningen en infrastructuur naar voren te halen.

Winkels mogen op zondag open.

Er komt effectief toezicht op de financiële sector.

Cruciale infrastructuur zoals havens en energiesector blijven in Nederlandse handen.

Scheiding spaar- en zakenbanken, in Europees verband.

Huidige stelsel van inkomstenbelasting vervangen door sociale vlaktaks van ongeveer 33%.

Streven naar een structureel begrotingsevenwicht.

Sociale zaken en Werkgelegenheid

Regels omtrent ziektewet, arbeidsongeschiktheid en Arbowet voor werkgevers aanpassen, zodat zij minder risico lopen.

Discriminatie bij aanname personeel is bij door de overheid grotendeels gesubsidieerde organisatie niet toegestaan op straffe van verlies van de subsidie.

Langdurige werkelozen hebben recht op scholing.

Uitkeringsgerechtigden die langer dan een half jaar werkeloos zijn krijgen vrijstelling van de sollicitatieplicht.

Werkgevers betalen de eerste drie maanden van de WW het loon door.

Ontslagrecht versoepelen, vaste wettelijke ontslagvergoeding van twee weken per gewerkt jaar.

Wajong, Wsw en Wet werk en bijstand samenvoegen, uitvoering bij gemeenten.

Loonkostensubsidies en andere voorzieningen voor werkgevers die mensen met een feitelijke afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen.

AOW naar 67 jaar in 2018, daarna koppelen aan levensverwachting, maar eerder met AOW als de arbeidsmarkt dat toestaat zodat jongeren ook een kans maken op de arbeidsmarkt.

Volksgezondheid, Welzijn en sport

Wijkverpleegkundige met zelfstandige financiering terug in de buurt.

Marktwerking in de zorg stoppen en op termijn terugdraaien.

Betere ondersteuning mantelzorgers.

Niet-zorgelementen, zoals wonen en begeleiding, uit de AWBZ.

Geen verplicht elektronische patiëntendossier (EPD).

Geen hogere verzekeringspremies voor ongezond gedrag, wel gerichte voorlichting over alcohol, tabak, drugs, seks en voeding.

Abortus en euthanasie uit strafrecht; artsen pas strafbaar als ze zich niet aan de regels hebben gehouden.

Verzorgingshuizen worden behouden.

Openbare orde en veiligheid

Meer wijkagenten in de buurt.

Griffierechten moeten betaalbaar blijven, gefinancierde rechtsbijstand voor lage inkomens.

Softdrugs legaliseren, verstrekking harddrugs reguleren.

Private exploitatie van gevangenissen wordt niet mogelijk.

Geen politietaken voor particuliere beveiligers.

Voldoende capaciteit bij politie en Openbaar Ministerie om aangiften in behandeling te nemen; mogelijkheden voor anonieme aangifte verruimen.

Rechtsstatelijke beginselen niet oprekken bij bestrijding terrorisme en radicalisering.

Gedetineerden krijgen tijdens en na hun straf begeleiding, behandeling en opleiding, gericht op terugkeer in de maatschappij.

Prioriteit voor bestrijding en bestraffen van geweld.

Straf is kernonderdeel van rechtssysteem, tegen minimumstraffen; prominente rol voor reclassering.

Wet- en regelgeving die privacy burgers vergaand inperkt mag slechts voor beperkte periode gelden.

Onderwijs en Wetenschap

Investeren in kwaliteit van leraren, vakbekwame leraren voor de klas.

Hoogbegaafdheid serieus nemen.

Afschaffen 1040-uren norm, scholen bepalen en verantwoorden zelf tijdinzet.

Ambachtsschool terug.

Kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben zoveel mogelijk naar het speciale onderwijs en niet naar het reguliere onderwijs.

Onderwijsinstellingen mogen leerlingen toetsen op geschiktheid en motivatie.

Aantal opleidingen en soorten diploma’s binnen mbo en hbo moet drastisch omlaag.

Geen samenvoeging hbo en universiteit.

Meer geld voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.

Scholen worden verplicht om voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit te geven.

Scholen hebben een acceptatieplicht; scholen mogen geen leraren of leerlingen weigeren vanwege hun seksuele geaardheid.

Kwaliteit hoger onderwijs moet omhoog; sterke focus universiteiten op fundamenteel onderzoek.

Media en Cultuur

Btw-tarief voor podium- en beeldende kunsten 6%.

De kunstsubsidies worden fors uitgebreid in het bijzonder voor experimentele dans en theater.

Overheid oordeelt niet over kunst, maar schept voorwaarden; eigen verantwoordelijkheid voor kunstenaars.

Reclamevrije publieke omroep, bestaande uit tenminste twee tv-zender (één Engelstalig, één Nederlandstalig), twee radiozenders (één Engelstalig, één Nederlandstalig), twee internetkanalen (één Engelstalig, één Nederlandstalig) en de Wereldomroep.

Vergroten van transparantie en onafhankelijkheid van kunstraden die beslissen over subsidies.

Aantal kunstopleidingen uitbreiden.

Aandacht voor cultuur op de basisschool.

Integratie en Inburgering

Cultureel of religieus geïnspireerd geweld, zoals eerwraak, vrouwenbesnijdenis of geweld tegen homo’s lesbiennes of transgenders wordt hard aangepakt.

Prioriteit voor bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt.

Meer werk maken van inburgering; redelijke beheersing van de Nederlandse of Engelse taal is het minimum.

Toegang tot sociale zekerheid voor vreemdelingen beperken, ingroei model hanteren. WW baseren op werkelijk betaalde premies.

Asielzoekers in procedure mogen leren.

Leeftijdsgrens huwelijksmigranten naar 18 jaar.

Sharia-rechtspraak is onacceptabel.

De inburgering voor toegelaten vluchtelingen komt voor rekening van de overheid; mensen die vrijwillig naar Nederland komen betalen zelf.

Verbod op gezichtbedekkende kleding alleen op die plaatsen waar die de openbare orde, veiligheid of normale sociale interactie ernstig belemmert.

Flexibiliseren van de regeling voor kennismigranten.

Buitenlandse zaken en defensie

Nederland werkt actief aan nakomen van mensenrechten in de hele wereld, deze rechten zijn universeel en gelden voor iedereen, altijd en overal.

Opbouw van de rechtsstaat en tegengaan van de corruptie is prioriteit in de relatie met landen waarmee Nederland hulprelatie heeft.

De NAVO is de hoeksteen van het buitenlands veiligheidsbeleid; NAVO en EU vullen elkaar effectief aan.

Budget voor ontwikkelingssamenwerking wordt 1% en voor defensie wordt 2%.

Eerlijker wereldhandel met betere markttoegang voor ontwikkelings-landen.

Burger en Bestuur

Alleen ceremoniële rol voor het staatshoofd; ministers doen het politieke regeringswerk

Geen ruimte voor weigerambtenaren.

Verbod op smadelijke godslastering schrappen.

Het bindend referendum wordt niet ingevoerd.

Respect voor de burgerrechten zoals:

 • het recht op privacy;
 • het recht onschuldig te zijn tot het tegendeel is bewezen;
 • het recht om vergeten te worden;
 • het recht gehoord te worden, het recht op verweer;
 • het recht op vrije verplaatsing;
 • het recht op vrije toegang tot internet;
 • het recht op vrije communicatie;
 • het recht op vrijheid van meningsvorming en meningsuiting;
 • het recht op onderwijs;
 • het recht op gelijkwaardige behandeling, het gelijkheidsbeginsel;
 • het recht op persoonlijke integriteit en zelfbeschikking;
 • het recht om je eigen identiteit vorm te geven, zoals LGBT+, zonder inmenging van anderen.

Privacy

Personen zijn geen handelswaar en persoonsgegevens ook niet. Handel in persoonsgegevens wordt strafbaar.

Vertrouwelijke gegevens dienen goed beschermd opgeslagen te worden.

Computersystemen die vertrouwelijke persoonsgegevens opslaan dienen privacy en security by design te hebben. Bij grote bestanden dient er desgewenst inzage gegeven worden in het denkmodel wat aan het programma ten gronde ligt waarmee de gegevens tot de informatie verwerkt wordt en inzage in het denkmodel op grond waarvan deze informatie tot de beslissing leidt die genomen wordt.

Tegengaan puritanisme

Een mens mag zich kleden zoals die dat zelf wil, ook in de openbare ruimte.

Naaktrecreatie in parken of strand is toegestaan.

Niet-commerciële seksclubs hebben geen vergunning nodig.

Bedrijfskleding dient voor een ieder zowel in de mannelijke als in de vrouwelijk variant beschikbaar te zijn.