Verkiezingsprogramma Zandvoort

In Zandvoort mogen mensen zichzelf zijn.

Acceptatie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (HLBT’s) wordt vergroot en geweld tegen seksuele minderheidsgroepen wordt bestreden. Aan de problemen van HLBT’s van allochtone afkomst wordt bijzondere aandacht besteed. Op alle Zandvoortse middelbare scholen wordt voorlichting gegeven over homoseksualiteit en andere seksuele voorkeuren.

Acceptatie van verschillende beleving van gender en seksualiteit.

Door het actief faciliteren en promoten van evenementen voor LHBT’s (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) en het versterken van de sociale acceptatie van LHBT’s bevorderen we een positief klimaat voor LHBT-bewoners en -bezoekers.

We zetten stevig in op het voorkomen en veroordelen van geweld en discriminatie van LHBT’s

 

 Een menswaardig bestaan voor iedereen.

De gemeente moet er voor zorgen dat er voldoende thuiszorg is voor al die mensen die straks niet meer in een verzorgingshuis terecht kunnen.

De opvang in zelfbeheer van daklozen en gezinnen die hun huis zijn uitgezet, wordt uitgebreid.

Steun voedselbanken en tweedehands winkels.

Niet iedereen heeft een eigen inkomen. Er is gewoon geen werk voor iedereen. Het is geen kerntaak om mensen zonder werk naar een baan te begeleiden als die er niet is. Stoppen met (de strenge controle op) zinloos solliciteren. Maximaal een half jaar sollicitatieplicht per jaar.

Het is belangrijk dat de schuldhulpverlening toegankelijk is, ook voor mensen met relatief kleine schulden. Om bij betalingsonmacht kosten te voorkomen komt er per cliënt één deurwaarderskantoor die als enige de bevoegdheid heeft om per cliënt en dus niet per vordering extra kosten in rekening te brengen.

In openbare gelegenheden en cafés de dames-wc toegankelijk maken voor personen die zich als dame profileren en het herentoilet toegankelijk maken voor personen die zich als heer profileren door middel van een stickertje op de deur.

Respect voor de seksuele geaardheid van mensen in scholen, ziekenhuizen, gevangenissen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Wilsbeschikking per notariële akte mogelijk maken.

Zorg dat overbodig voedsel dat normaal gesproken door de grote supermarkten wordt vernietigd naar de voedselbank gaat. In Zandvoort een soepkeuken waarbij tegen ingrediëntenprijs een kop soep afgehaald kan worden.

Vermindering woningnood door nieuwe huizen te bouwen.

Nieuwbouw huurwoningen gericht op het midden segment

Renovatie van woningen en het verbeteren van buurtvoorzieningen verdienen de voorkeur boven sloop. Waar toch huizen moeten worden gesloopt, moeten bewoners terugkeergarantie voor een gelijkwaardige woning krijgen.

Directe aanpassing van de grondprijzen naar een realistisch niveau.

Door het enorme tekort aan kamers zijn veel jongeren de dupe van huisjesmelkers. De gemeente moet daarom serieus werk maken van het bijbouwen van betaalbare jongerenhuisvesting.

Erfpacht jaarlijks aanpassen aan inflatie en waardestijging grond.

Het gat tussen sociale huur en vrijsector-huur is veel te groot. Zandvoort moet investeren in de bouw van woningen met huren tussen 800 en 1200 euro voor die middengroep. Het rijk zou ervoor moeten zorgen dat ook middeldure huurwoningen in Zandvoort onder de huurprijs-bescherming vallen.

Het puntenstelsel voor huurwoningen moet worden verruimd en gaat gelden voor huizen met een huur tot 1200 euro. Hierdoor krijgen ook de middeninkomens huurbescherming.

Long stay woningbouwverenigingen voor het huren van tijdelijke woonruimte tegen betaalbare prijzen voor kunstenaars.

Nauwe samenwerking met de provincie voor het bouwen van voldoende nieuwe huizen in andere gemeenten met een snelle openbaar vervoersverbinding met Zandvoort om de woningnood die er sinds de tweede wereldoorlog is effectief aan te pakken.

Zelforganisatie van groepen mensen stimuleren.

Buurthuizen. We zorgen voor voldoende ontmoetingsplekken in buurten en stimuleren dat verschillende bevolkingsgroepen elkaar hier kunnen tegenkomen en hun eigen invulling kunnen geven: jong en oud, autochtoon en allochtoon, hetero of queer.

Het invoeren van lokale buurtinitiatieven die vrij toegankelijk zijn voor buurtbewoners wordt ondersteund.

In samenspraak met de winkelstraatmanagers worden ondernemers geholpen hun straten schoon, heel en veilig te houden.

We willen minder betuttelend jongerenwerk en investeren in vrij toegankelijke jongerencentra. Er wordt ingezet op het bieden van een plek aan jongeren waar zij hun vrije tijd kunnen besteden.

Zelfstandige wijkverpleging in de buurt.

Bescherming privacy op en buiten het internet.

Het is belangrijk dat je in de openbare ruimte je kan verplaatsen zonder angst voor geweld en zonder aantasting van je privacy. Op personen teruggevoerde camerabeelden mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Gebruik van camerabeelden in de openbare ruimte ter opsporing van overtredingen is niet toegestaan.

Privacy door de geheimhouding van de computer.

Vrij draadloos internet (smalle band) voor iedereen in Zandvoort.

Personen zijn geen handelswaar en persoonsgegevens ook niet. Handel in persoonsgegevens wordt strafbaar. Vertrouwelijke gegevens dienen goed beschermd opgeslagen te worden.

Computersystemen die vertrouwelijke persoonsgegevens opslaan dienen privacy en security by design te hebben. Bij grote bestanden dient er desgewenst inzage gegeven worden in het denkmodel wat aan het programma ten gronde ligt waarmee de gegevens tot de informatie verwerkt wordt en inzage in het denkmodel op grond waarvan deze informatie tot de beslissing leidt die genomen wordt.

Bouw een sociaal netwerk à la facebook waarbij het briefgeheim gewaarborgd wordt.

Verbeteren kwaliteit politieke beslissingen.

Aanbesteding. Als de gemeente een taak, concessie of opdracht wettelijk niet hoeft aan te besteden, moet zij de vrijheid hebben dat dan ook niet doen.

Achterstallig onderhouden wordt aangepakt.

Ruime mogelijkheid voor kwalitatieve fractieondersteuning.

Begrotingsdiscipline: het indienden van een sluitende begroting.

Grip krijgen op externe inhuur van dure managers door de gemeente. Voldoende hogere schalen in de ambtenaren salarissen invoeren om goede eigen mensen aan te trekken en te behouden.

De overheid moet door de politiek gestuurd kunnen worden, dat betekent dat zij wendbaar moet zijn.

Stemmen tellen op stembureaus op partijniveau met de hand en op detailniveau met de computer.

Verminder de ingewikkeldheid van de overheidsregelingen door grotere discretionaire bevoegdheid aan professionals toe te staan zonder op detailniveau rechtsgelijkheid te zoeken.

Goed openbaar vervoer.

Een nachtbus verbinding rond drie uur met Station Overveen, Haarlem en Amsterdam.

Zandvoort wordt een bruisende badplaats vol kunst en cultuur.

Alle inwoners van Zandvoort krijgen jaarlijks een kaartje om een museum van keuze in de regio goedkoop te bezoeken.

Kunst inspireert, prikkelt, is soms lastig, verwondert, en kan ongemakkelijk zijn. Kunst kan prachtig zijn, maakt gelukkig of juist ongerust, zet aan het denken.

Belangrijk bij het verstrekken van kunstsubsidies is in hoeverre instellingen kunst en cultuur aanbieden. Initiatieven waar mensen goedkoop met kunst in aanraking kunnen komen zijn belangrijk. Experimenten met toneel, mime en dans worden extra ondersteund. Voor gastregisseurs en voor gastspelers is betaalbare tijdelijke huisvesting beschikbaar. Er komt fors extra geld voor kunstvormen zoals toneel, mime en dans. Bevorderen van het terugdraaien van de landelijke bezuinigingen op kunst en cultuur.

De beste promotie van Zandvoort is een bloeiend cultureel leven. Het geld dat is gereserveerd voor ‘citymarketing’ – de promotie van de badplaats – wordt voortaan voor de helft ingezet voor Zandvoortse kunst en cultuur.

Investeren in experimentele dans en experimenteel theater.

Theatervoorstellingen ook ‘s middags programmeren.

Voorbereiding planning bouw openluchttheater in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

 Zandvoort een mondaine badplaats.

Mensen moeten uiting kunnen geven aan hun eigen vorm van seksuele geaardheid en genderidentiteit met inachtneming van zijn of haar verantwoordelijkheid tegenover medemens en samenleving.

Naaktrecreatie op Zandvoorts stranden en in de duinen wordt toegestaan. Ook in je tuin en op je balkon mag je in je blootje zitten. Crossdressing in openbare ruimte of op de werkplek is toegestaan. Niet commerciële ontmoetingsplekken die gelegenheid geven tot onderlinge seks tussen volwassenen op basis van vrijwilligheid worden melding plichtig maar niet vergunning plichtig.

Om de handel in drugs op straat en de daarbij behorende criminaliteit te voorkomen is het van belang dat coffeeshops hun open karakter behouden. Toeristen mogen gewoon coffeeshops blijven bezoeken. Afstand tot scholen is geen criterium.

Feestruimte voor buurtbewoners tegen niet-commerciële tarieven.

Prostitutie hoort bij de mondaine badplaats. Werkomstandigheden van sekswerkers verbeteren. Ruimte scheppen voor niet commerciële seks.